هفتمین سمپوزیوم مدیران حرفه ای پروژه

حضورشرکت ویستا فراز درهفتمین سمپوزیوم مدیران حرفه ای پروژه

این سمپوزیوم با تشکیل کارگاه آموزشی Case Study برگزار می گردد.

در این کارگاه آموزشی مدیریت پروژه با استفاده از BIM بررسی می شود.