برگزاری کارگاه جانبی با موضوع ابر اتاق پروژه

گردهمایی تیم پروژه در راستای تضمین موفقیت پروژه

 

ابر اتاق پروژه به معنی اتاق بزرگی برای هدایت مرکزی پروژه ها متشکل از کارشناسان و مدیران دیسیپلین های مختلف پروژه می باشد.

در دهه گذشته شاهد حرکتی به سمت روش های ساخت و ساز ناب (Lean Construction) بوده ایم.

تحویل یکپارچه پروژه، شامل استفاده گسترده از مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و نرم افزارهای اشتراک کار در کنار رویکردهای سازمانی نوین میباشد.

از جمله رویکردهای سازمانی نوین”اتاق بزرگ پروژه” بوده است.

ضمن ارائه مفهوم ابر اتاق پروژه و مزایای پیاده سازی آن، ابزارها و فرایندهایی که به برپایی این امر کمک میکند را بررسی خواهیم کرد.

فرایند مدل سازی اطلاعات ساختمان، باقرار دادن یک مدل 3Dپروژه در زیرساخت CDE یا محیط داده های مشترک انجام میشود.

در واقع به عنوان یک ابر اتاق مجازی می باشد.

اتصال بعد زمان (4D) و بعد هزینه (5D) در مراحل بعدی این فرآیند می باشد.

امکان دسترسی و مشارکت کلیه کارشناسان و مدیران دیسیپلین ها و ارکان مختلف پروژه را به این ابر اتاق مجازی می دهد.