دوره های آموزشی


ردیف عنوان دوره مدت زمان برگزاری قیمت دوره حضوری (تومان)
1مبانی مدل سازی اطلاعات ساختمان(BIM)4ساعت5 تیر 499.000
2 مبانی مدل سازی اطلاعات ساختمان(BIM) 4ساعت 12 تیر 499.000
3 مبانی مدل سازی اطلاعات ساختمان(BIM) 4ساعت 17 مرداد 499.000
4 مبانی مدل سازی اطلاعات ساختمان(BIM) 4ساعت 24 مرداد 499.000
5تشریح الزامات استاندارد ISO19650:2018قسمت اول مبانی و اصول12 ساعت19 و 26 تیر و 2 مرداد 1.499.000
6 تشریح الزامات استاندارد ISO19650:2018قسمت اول مبانی و اصول 12 ساعت 30 مرداد و 6 و 13 شهریور 1.499.000
7 تشریح الزامات استاندارد ISO19650:2018قسمت دوم فاز ساخت 12 ساعت 9 و 16 و 23 مرداد 1.499.000
8 تشریح الزامات استاندارد ISO19650:2018قسمت دوم فاز ساخت 12 ساعت 20 و 27 شهریور و 3 مهر 1.499.000
9مبانی مدل سازی اطلاعات4 ساعت6 تیر 499.000
10هوش تجاری Power BI 4 ساعت 14 شهریور 499.000
11Navisworks مدیریت مدل سه بعدی مقدماتی12 ساعت13 و 20 و 27 تیر 1.499.000
12 Navisworks مدیریت مدل سه بعدی پیشرفته 12 ساعت 21 و 28 شهریور و 4 مهر 1.499.000
13Revitarchitecture مدل سازی سه بعدی مقدماتی 12 ساعت 11 و 18 و 25 تیر 1.499.000
14 Revitarchitecture مدل سازی سه بعدی متوسط 12 ساعت 1 و 8 و 15 مرداد 1.499.000
15 Revitarchitecture مدل سازی سه بعدی پیشرفته 12 ساعت 22 و 29 مرداد و 5 شهریور 1.499.000
16Revit Structure مدل سازی سه بعدی مقدماتی 12 ساعت 10 و 17 و 24 تیر 1.499.000
17 Revit Structure مدل سازی سه بعدی پیشرفته 12 ساعت 31 تیر 7 و 14 مرداد 1.499.000
18Revit MEP مدل سازی سه بعدی مقدماتی 12 ساعت 21 و 28 مرداد و 4 شهریور 1.499.000
19 Revit MEP مدل سازی سه بعدی پیشرفته 12 ساعت 11 و 18 و 25 مرداد 1.499.000
20پریماورا تخصصی نفت 4 ساعت10 مرداد 499.000
21مدل سازی 4D تخصصی کنترل پروژه شرکتهای نفتی4 ساعت31 شهریور 499.000
22آموزش NavisTools افزونه کاربردی Navisworks4 ساعت3 مرداد 499.000
23آموزش NavisTools افزونه کاربردی Navisworks4 ساعت7 شهریور 499.000