شرح:

استفاده از رویکردهای ثبت اطلاعات سه بعدی و نرم افزارهای BIM برای ایجاد مدلی سه بعدی از شرایط موجود در سایت، ساختمان های واقع در سایت، یا محوطه ای خاص در یکی از ساختمان ها. این مدل را می توان با استفاده از روشهای مختلف از جمله اسکن لیزری، فتوگرامتری، یا رویکردهای سنتی نقشه برداری، تهیه کرد. بسته به کاربرد در نظر گرفته شده برای مدل، مدل می تواند دارای سطوح مختلفی از اطلاعات شامل هندسه سه بعدی و سایر اطلاعات دارایی باشد.

ارزش بالقوه:

 • کارایی و دقت مستندسازی شرایط موجود را افزایش می دهد
 • مستندات محیطی را برای استفاده های بعدی فراهم می کند
 • به مدل سازی های بعدی و هماهنگی طرح سه بعدی کمک می کند
 • نمایشی دقیق از کارهای پیاده سازی شده ارائه می دهد
 • راستی آزمایی بی درنگ مقادیر برای اهداف حسابداری
 • اطلاعات دقیقی از طرح را ارائه می دهد
 • برنامه ریزی قبل از بحران
 • ثبت اطلاعات پس از بحران
 • استفاده برای اهداف مربوط به تصویرسازی

منابع مورد نیاز:

 • نرم افزار مدل سازی مدل اطلاعات ساختمان
 • نرم افزار بکارگیری ابر نقاط اسکنر لیزری
 • اسکن لیزری سه بعدی
 • تجهیزات نقشه برداری مرسوم

صلاحیت های مورد نیاز تیم:

 • توانایی کار کردن با مدل های سه بعدی، حرکت در مدل و بررسی آن ها
 • شناخت ابزارهای ایجاد مدل اطلاعات ساختمان
 • شناخت ابزارهای اسکن لیزری سه بعدی
 • شناخت ابزارها و تجهیزات نقشه برداری مرسوم
 • توانایی غربال کردن داده های بسیار زیادی که با اسکن لیزری سه بعدی تولید می شود
 • توانایی تعیین سطح جزئیات مورد نیاز جهت افزودن “ارزش” به پروژه
 • توانایی تولید مدل اطلاعات ساختمان از اسکن لیزری سه بعدی و/یا داده های نقشه برداری مرسوم

منابع منتخب:

 • United States General Services Administration (2009). “GSA Building Information Modeling Guide Series: 03 – GSA BIM Guide of 3D Imaging.”
 • Arayici, Y. (2008). “Towards building information modeling for existing structures.” Structural Survey 26.3: 210. ABI/INFORM Global.
 • Murphy, M., McGovern, E., and Pavia, S. (2009).”Historic Building Information Modelling (HBIM).” Structural Survey 27.4: 311. ABI/INFORM Global.
 • Adan, A., Akinci, B., Huber, D., Pingbo, Okorn, B., Tang, P. and Xiong, X. (2010).“Using Laser Scanners for Modeling and Analysis in Architecture, Engineering, and Construction.”

شرح:

فرایندی که در آن می توان از BIM برای کمک به ایجاد لیست های دقیق متره و برآورد هزینه ها در طول چرخه حیات پروژه استفاده کرد. این فرایند تیم پروژه را قادر می سازد در تمام مراحل پروژه تأثیرات هزینه ای تغییرات خود را ببیند، که این امر می تواند به جلوگیری از افزایش بیش از حد بودجه در اثر اصلاحات در پروژه کمک کند. به طور خاص، BIM می تواند اثرات هزینه ای اضافات و تغییرات را ارائه دهد، که امکان صرفه جویی در وقت و هزینه را فراهم می کند و بیشتر در مراحل اولیه طراحی پروژه مفید است.

ارزش بالقوه:

 • مقدار مواد و مصالح مدل شده را با دقت تعیین می کند
 • برای کمک به فرایند تصمیم گیری، به سرعت مقادیر را ارائه می دهد
 • برآورد هزینه های بیشتر را با سرعت بالاتر تهیه می کند
 • نمایش بصری بهتری از عناصر پروژه و ساخت که باید تخمین زده شوند
 • تأمین اطلاعات هزینه برای مالک در مراحل اولیه تصمیم گیری در طراحی و در طول چرخه عمر شامل تغییرات در حین ساخت
 • با کاهش زمان متره و برآورد، در زمان نفر مترور صرفه جویی می کند.
 • به مترور این امکان را می دهد که تمرکز بیشتری را روی برآورد برخی فعالیت های با ارزش بالاتر بگذارد. فعالیت هایی از قبیل شناسایی گروه های ساخت، تحلیل ریسک های قیمت گذاری و صورت وضعیت ها، که در برآوردهای با کیفیت ضروری هستند.
 • برآورد هزینه BIM که به یک برنامه زمان بندی ساخت (مانند مدل چهار بعدی) اضافه شده باشد، می تواند به پیگیری بودجه در طول ساخت و ساز کمک کند
 • کاوش آسانتر گزینه ها و مفاهیم مختلف طراحی در محدوده بودجه مالک
 • به سرعت هزینه هر المان خاص در پروژه را تعیین می کند
 • از طریق این فرایند بسیار بصری میتوان هرچه آسانتر به تخمین برآوردهای جدید اقدام کرد.

منابع مورد نیاز:

 

 • نرم افزار برآورد مبتنی بر مدل
 • نرم افزار طراحی
 • مدل طرح که دقیق ساخته شده است
 • داده های هزینه ای (شامل داده های MasterFormat و Uniformat)

صلاحیت های مورد نیاز تیم:

 • توانایی تعریف روش های اجرایی خاص مدل سازی طرح که اطلاعات دقیق متره و برآورد را ارائه می دهند
 • توانایی شناسایی مقادیر برای سطح برآورد مناسب (مثلاً ROM ، SF و غیره) از قبل
 • قابلیت کار کردن با مدل ها جهت به دست آوردن مقادیر قابل استفاده برای برآورد
 • منابع منتخب:
 • Lee, H., Lee, Kim, J. (2008). A cost-based interior design decision support system for large-scale housing projects, ITcon Vol. 13, Pg. 20-38, http://www.itcon.org/2008/2
 • Autodesk Revit. (2007) “BIM and Cost Estimating.” Press release. Autodesk. 11 Sept. 2008. http://images.autodesk.com/adsk/files/bim_cost_estimating_jan07_1_.pdf
 • Dean, R. P., and McClendon, S. (2007). “Specifying and Cost Estimating with BIM.” ARCHI TECH. Apr. 2007. http://www.architechmag.com/articles/detail.aspx?contentid=3624.
 • Khemlani, L. (2006). “Visual Estimating: Extending BIM to Construction.” AEC Bytes. 21 Mar. 2006. 13 Sept. 2008. http://www.aecbytes.com/buildingthefuture/2006/visualestimating.html
 • Buckley, B. (2008). “BIM Cost Management.” California Construction. June 2008. 13 Sept. 2008.
 • Manning, R. and Messner, J. (2008). ?Case studies in BIM implementation for programming of healthcare facilities”. ITcon Vol. 13, Special Issue Case studies of BIM Use, 246-257, http://www.itcon.org/2008/18
 • Shen, Z. and Issa R. (2010). “Quantitative evaluation of the BIM-assisted construction detailed cost estimates”. Journal of Information Technology in Construction (ITcon), 15, 234-257, http://www.itcon.org/2010/18
 • McCuen, T. (2009). Cost Estimating in BIM: The Fifth Dimension. Nov. Retrieved September 21, 2010, from Construction Advisor Today: http://constructionadvisortoday.com/2009/11/cost-estimating-in-bim-the-fifth-dimension.html

شرح:

فرایندی که در آن از مدل چهاربعدی (مدل های سه بعدی به اضافه بعد زمان) استفاده می شود تا اشغال جبهه های کاری در بازسازی، مقاوم سازی، یا افزودن به صورت موثر برنامه ریزی شود، یا توالی ساخت و الزامات فضا در یک کارگاه ساختمانی نمایش داده شود. مدل سازی چهاربعدی ابزاری قدرتمند برای تصویرسازی و ارتباطات است که می تواند درک بهتری از نقاط عطف پروژه و برنامه های ساخت به تیم پروژه از جمله مالک آن ارائه دهد.

ارزش بالقوه:

 • درک بهتر از برنامه زمانی فاز بندی توسط مالک و شرکت کنندگان پروژه و نشان دادن مسیر حیاتی پروژه
 • برنامه های فازبندی پویا برای اشغال فضاهای ساخت و ساز، که گزینه ها و راه حل های مختلفی برای تعارضات در فضاها ارائه می دهد
 • ادغام برنامه ریزی منابع انسانی، تجهیزات و مواد و مصالح با مدل BIM به منظور زمانبندی و برآورد هزینه بهتر پروژه
 • شناسایی و رفع تعارضات فضا و فضای کار پیش از فرایند ساخت و ساز
 • اهداف بازاریابی و تبلیغات
 • شناسایی مسائل مربوط به زمان بندی، توالی یا فازبندی
 • پروژه ای با قابلیت ساخت، بهره برداری و نگهداری آسان تر
 • پایش وضعیت تأمین مواد و مصالح پروژه
 • افزایش بهره وری و کاهش ضایعات در کارگاه ها
 • نمایش پیچیدگی های فضایی پروژه، برنامه ریزی اطلاعات و پشتیبانی از انجام تجزیه و تحلیل های بیشتر

منابع مورد نیاز:

 • نرم افزار طراحی
 • نرم افزار زمان بندی
 • نرم افزار مدل سازی چهار بعدی

صلاحیت های مورد نیاز تیم:

 • شناخت زمان بندی ساخت و ساز و روند کلی ساخت. یک مدل چهار بعدی به یک برنامه زمان بندی متصل است و بنابراین کیفیت آن کاملا به کیفیت برنامه زمان بندی وابسته است.
 • توانایی کار کردن با مدل های سه بعدی، حرکت در مدل و بررسی آن ها
 • شناخت نرم افزار چهار بعدی: وارد کردن هندسه مدل، مدیریت و اتصال لینک ها به برنامه های زمان بندی، ساخت و همگام سازی انیمیشن ها و …

منابع منتخب:

 • Dawood, N., and Mallasi, Z. (2006). Construction Workplace Planning: Assignment and Analysis Utilizing 4D Visualization Technologies. Computer-aided Civil and Infrastructure Engineering, Pgs. 498-513.
 • Jongeling, R., Kim, J., Fischer, M., Morgeous, C., and Olofsson, T. (2008). Quantitative analysis of workflow, temporary structure usage, and productivity using 4D models. Automation in Construction, Pgs. 780-791.
 • Kang, J., Anderson, S., and Clayton, M. (2007). “Empirical Study on the Merit of Web-based 4D Visualization in Collaborative Construction Planning and Scheduling”. Journal of Construction Engineering and Management. 447-461

شرح:

فرایندی که در آن از یک دستورکار برای ارزیابی کارآمد و دقیق عملکرد طرح با توجه به الزامات فضایی استفاده می شود. مدل توسعه یافته BIM تیم پروژه را قادر می سازد فضا را تجزیه و تحلیل کنند و پیچیدگی استانداردها و مقررات مربوط به فضا را درک نمایند. تصمیمات حیاتی در این مرحله از طراحی اتخاذ می شوند و بیشترین ارزش را برای پروژه به ارمغان می آورند، در صورتی که نیازها و گزینه ها با کارفرما مطرح و بهترین رویکرد تجزیه و تحلیل شود.

ارزش بالقوه:

 • ارزیابی کارآمد و دقیق عملکرد طرح با توجه به الزامات فضایی توسط مالک.

منابع مورد نیاز:

 • نرم افزار طراحی

صلاحیت های مورد نیاز تیم:

 • توانایی کار کردن با مدل های سه بعدی، حرکت در مدل و بررسی آن ها

منابع منتخب:

 • GSA BIM Guide 02 – Spatial Program Validation, The National 3D-4D BIM Program U.S. General Services Administration, Washington, DC

https://www.gsa.gov/real-estate/design-construction/3d4d-building-information-modeling/bim-guides/bim-guide-02-spatial-program-validation 

 • Manning, R. and Messner, J. (2008). “Case studies in BIM implementation for programming of healthcare facilities.” Journal of Information Technology in Construction (ITcon). 13, 246-257. https://www.itcon.org/paper/2008/18 

شرح:

فرایندی که در آن از ابزارهای BIM/GIS برای ارزیابی دارایی ها در منطقه ای مشخص استفاده می شود تا بهینه ترین مکان سایت برای پروژه آینده تعیین شود. از داده های جمع آوری شده درباره سایت ابتدا برای انتخاب سایت و سپس برای موقعیت یابی ساختمان بر اساس معیارهای دیگر استفاده می شود.

ارزش بالقوه:

 • استفاده از تصمیم گیری حساب شده برای تعیین اینکه آیا سایت های بالقوه معیارهای لازم را بر اساس الزامات پروژه، عوامل فنی و عوامل مالی دارند یا خیر
 • کاهش هزینه های مربوط به امکانات رفاهی و تخریب
 • افزایش بهره وری انرژی
 • به حداقل رساندن خطر مواد خطرناک
 • به حداکثر رساندن بازگشت سرمایه

منابع مورد نیاز:

 • نرم افزار GIS
 • نرم افزار طراحی

صلاحیت های مورد نیاز تیم:

 • توانایی کار کردن با مدل های سه بعدی، حرکت در مدل و بررسی آن ها
 • شناخت و درک سیستم های مرجع بومی (GIS، اطلاعات پایگاه داده)

منابع منتخب:

 • The Site Selection Guide. US General Services Administration (GSA) Public Building Service.
 • Wallace, R. (2004). “Optimal Site Selection for Military Land Management”. ASCE Conf. Proc. 138, 159. DOI: 10. 1061/40737(2004)159.
 • Farnsworth, S. (1995). “Site Selection Perspective.” Prospecting Sites. June, 29-31.
 • WPBG Sustainable Committee. Optimizing Site Potential.
 • Suermann P. (2005). “Leveraging GIS Tools in Defense and Response at the U.S. Air Force Academy.” ASCE Conf. Proc. 179, 82 DOI: 10. 1061/40794(179)82.

Venigalla, M. and Baik, B. (2007). “GIS-Based Engineering Management Service Functions: Taking GIS Beyond Mapping for Municipal Governments.” Journal of Computing in Civil Engineering, ASCE, https://doi.org/10.1061/(ASCE)0887-3801(2007)21:5(331)

شرح:

به کار گیری نرم افزارهای BIM Based برای ایجاد و توسعه مدلی با هندسه ی سه بعدی و اطلاعات افزوده در جهت طراحی تسهیلات، که از یک کتابخانه حاوی المان های طراحی پارامتریک استفاده می کند.

ارزش بالقوه:

 • شفافیت طرح برای همه ذینفعان
 • بهبود کنترل و کنترل کیفی بر طرح، هزینه و زمان بندی
 • امکان تصویرسازی قدرتمند طرح
 • امکان همکاری واقعی بین ذینفعان پروژه و کاربران BIM
 • بهبود کنترل و تضمین کیفیت

منابع مورد نیاز:

 • نرم افزار طراحی

صلاحیت های مورد نیاز تیم:

 • توانایی کار کردن با مدل های سه بعدی، حرکت در مدل و بررسی آن ها
 • شناخت ابزارها و روشهای ساخت و ساز

منابع منتخب:

 • Tardif, M. (2008). BIM: Reaching Forward, Reaching Back. AIArchitect This Week. Face of the AIA. AIArchitect

شرح:

بررسی مدل اطلاعات ساختمان با ذینفعان پروژه برای به دست آوردن بازخورد آن ها و تأیید طراحی، ساخت و/یا جنبه های عملیاتی پروژه. بازبینی ها ممکن است شامل ارزیابی الزامات برنامه ای، پیش نمایش زیبایی فضا و جانمایی در محیط مجازی، و تنظیم معیارهایی مانند جانمایی، چشم اندازها، روشنایی، امنیت، ارگونومی، صوت، بافت و رنگ و غیره باشد. این کاربرد BIM می تواند فقط با استفاده از نرم افزار رایانه ای یا با ماکت های ویژه مجازی، مانند CAVE (محیط مجازی به کمک رایانه) و آزمایشگاه شناور (immersive) انجام پذیرد. ماکت های مجازی می توانند بسته به نیاز پروژه با سطوح مختلف جزئیات ایجاد شوند. برای نمونه می توان به ایجاد مدلی بسیار دقیق از بخش کوچکی از ساختمان، مانند نما، اشاره کرد که هدف از آن تجزیه و تحلیل سریع گزینه های طراحی و حل مسائل طراحی و ساخت است.

ارزش بالقوه:

 • حذف ماکت های ساختمانی پرهزینه و وقت گیر سنتی
 • در طی بررسی طرح بر اساس بازخورد کاربران نهایی و/یا مالک، گزینه های مختلف طراحی را می توان به راحتی و بی درنگ مدل کرد و تغییر داد.
 • ایجاد فرآیندی کوتاهتر و کارآمدتر برای طراحی و بررسی طرح
 • ارزیابی اثربخشی طرح در تأمین معیارهای برنامه ساخت و نیازهای مالک
 • بهبود عملکرد بهداشت، ایمنی و رفاه پروژه ها (به عنوان مثال، BIM می تواند برای تجزیه و تحلیل و مقایسه محفظه های خروجی دارای درجه حرارت، طرح های سیستم آبپاش خودکار و جانمایی های مختلف پله ها استفاده شود)
 • Enhance the health, safety and welfare performance of their projects (For instance, BIM can be used to analyze and compare fire-rated egress enclosures, automatic sprinkler system designs, and alternate stair layouts)
 • انتقال آسان طرح به مالک، تیم ساخت و ساز و کاربران نهایی
 • دریافت بازخورد فوری درباره تأمین الزامات برنامه، نیازهای مالک و زیبایی ساختمان یا فضا
 • افزایش گسترده هماهنگی و ارتباط بین طرف های مختلف. افزایش احتمال گرفتن تصمیمات بهتر در طراحی

منابع مورد نیاز:

 • نرم افزار بررسی طراحی
 • فضای بررسی تعاملی
 • سخت افزاری که قادر به پردازش پرونده های احتمالا بزرگ مدل باشد

صلاحیت های مورد نیاز تیم:

 • توانایی کار کردن با مدل های سه بعدی، حرکت در مدل و بررسی آن ها
 • توانایی ساخت مدلی که مانند عکس واقعی به نظر بیاید، از جمله بافت ها، رنگ ها و پرداخت ها، و بتوان با نرم افزار ها یا افزونه های مختلف به آسانی در آن کاوش کرد
 • هماهنگی قوی. درک نقش ها و مسئولیت های اعضای تیم
 • درک قوی از چگونگی کارکرد سیستم های ساختمان/تسهیلات با یکدیگر

منابع منتخب:

 • Bassanino, M., Kuo-Cheng Y., Jialiang Khosrowshahi, F., Terrence S., Jens. (2010). “The Impact of Immersive Virtual Reality on Visualisation for a Design Review in Construction,” 14th International Conference Information Visualisation.
 • Dunston, P., Arns, L., and McGlothin, J. (2007). “An Immersive Virtual Reality Mock-Up for Design Review of Hospital Patient Rooms,” 7th International Conference on Construction Applications of Virtual Reality, University Park, Pennsylvania, October 22-23.
 • Majumdar, T., Fischer, M., and Schwegler, B. (2006). “Conceptual Design Review with a Virtual Reality Mock-Up Model,” Building on IT: Joint International Conference on Computing and Decision Making in Civil and Building Engineering, Hugues Rivard, Edmond Miresco, and Hani Melham, editors, Montreal, Canada, June 14-16, 2902-2911.
 • Maldovan, K., Messner, J., and Faddoul, M. (2006). “Framework for Reviewing Mockups in an Immersive Environment,” CONVR 2006:6th International Conference on Construction Applications of Virtual Reality, Orlando, Florida, August 3-4, on CD.
 • (2007), “Integrated BIM and Design Review for Safer, Better Buildings,” (http://www.eua.com/pdf/resources/integrated_project/Integrated_BIM-safer_better_buildings.pdf).
 • Shiratuddin, M. and Thabet, W. (2003). “Framework for a Collaborative Design Review System Utilizing the Unreal Tournament (UT) Game Development Tool,” CIB Report.
 • Wang, X. and Dunston, P. (2005). “System Evaluation of a Mixed Reality-Based Collaborative Prototype for Mechanical Design Review Collaboration,” Computing in Civil Engineering, 21(6), 393-401

شرح:

فرایندی که در آن نرم افزار مدل سازی تحلیلی، از مدلBIM  برای تعیین رفتار سیستم سازه ای معینی استفاده می کند. با مدل سازی، استانداردهای مورد نیاز برای طراحی و تحلیل بهینه سازه به حداقل می رسد. بر اساس این تحلیل طرح سازه، توسعه و پالایش بیشتر پیدا می کند تا سیستم های سازه ای موثر، کارآمد و قابل ساختی تولید شوند. توسعه این اطلاعات مبنای آن چیزی است که به مراحل طراحی دیجیتال سیستم ساخت و ساز و تولید منتقل می شود.

این کاربرد BIM برای سودمند بودن نیازی به اجرا از ابتدای طراحی ندارد. اغلب تجزیه و تحلیل سازه در سطح طراحی اتصالات انجام می شود تا در هنگام اجرا، ساخت سریعتر ، کارآمدتر و با هماهنگی بهتر انجام شود. کاربرد دیگر ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین بخش های مختلف طراحی سیستم ساخت و ساز است ، برای مثال: طراحی نصب ، ابزارها و روش های ساخت. استفاده از این ابزار تجزیه و تحلیل امکان شبیه سازی عملکرد را فراهم می کند که می تواند به طور قابل توجهی طراحی، عملکرد و ایمنی تأسیسات را در طول چرخه عمر بهبود بخشد.

ارزش بالقوه:

 • صرفه جویی در وقت و هزینه در ایجاد مدل های اضافی
 • انتقال آسان تر ابزارهایBIM که امکان استفاده از این کاربرد را برای شرکت های جدید فراهم می کند
 • بهبود تخصص و خدمات تخصصی ارائه شده توسط شرکت طراحی
 • دستیابی به راهکارهای بهینه و کارامد طراحی با استفاده از تحلیل های دقیق گوناگون
 • بازگشت سریع تر سرمایه با استفاده از ابزارهای حسابرسی و تحلیل برای تحلیل های مهندسی
 • افزایش کیفیت تحلیل های طرح
 • کاهش زمان چرخه تحلیل های طرح

منابع مورد نیاز:

 • ابزارهای طراحی
 • ابزارها و نرم افزارهای تحلیل مهندسی سازه
 • قواعد و استانداردهای طراحی
 • سخت افزار کافی برای اجرای نرم افزار

صلاحیت های مورد نیاز تیم:

 • توانایی کارکردن با مدل سه بعدی، حرکت در مدل و بررسی آن
 • شناخت روش های ساخت پذیری
 • تجربه طراحی و تحلیل سازه
 • تجربه در روش های تعیین توالی سازه

منابع منتخب:

 • Ikerd, W. (2007) “The Importance of BIM in Structural Engineering: The greatest change in over a century” Structure Magazine, Oct. 37-40
 • Burt, Bruce (2009) “BIM Interoperability: the Promise and the Reality” Structure Magazine, Dec. 19-21
 • Faraone, Thomas, et al. (2009) “BIM Resources for the AEC Community” Structure Magazine, Mar. 32-33
 • Eastman et al (2010) “Exchange Model and Exchange Object Concepts for Implementation of National BIM Standards”, Journal of Computing in Civil Engineering, (Jan./Feb.) 25-34. ASCE.
 • Barak et al (2009) “Unique Requirements of Building Information Modeling for CIP Reinforced Concrete”, ASCE Journal of Computing in Civil Engineering, Mar./Apr. 64-74

شرح:

استفاده از مدل برای بررسی کمی و زیبایی شناختی شرایط روشنایی یک فضا یا یک سطح یا دسته ای از سطوح. این کاربرد می تواند شامل تحلیل روشنایی طبیعی یا مصنوعی باشد.

ارزش بالقوه:

 • بررسی بصری شرایط روشنایی
 • ارائه نتایج کمی برای محاسبات مربوط به مصرف انرژی
 • نمایش تأثیر روشنایی روز بر فضا
 • امکان بررسی فضا جهت جاگذاری حسگرهای نور روز

منابع مورد نیاز:

 • مدلی با اطلاعات سه بعدی از همه اشیایی که بر شرایط روشنایی تأثیر می گذارند. این مدل ممکن است بسته به جزئیات مورد نظر در تحلیل روشنایی شامل برخی از ویژگی های چیدمان و وسایل درون مدل باشد.
 • نرم افزار تحلیل روشنایی برای رندرینگ و محاسبات روشنایی

صلاحیت های مورد نیاز تیم:

 • مدل ساز با مهارت جاگذاری چراغ ها در مدل سه بعدی
 • طراح با مهارت تفسیر نتایج تحلیل

شرح:

کاربرد BIM در تحلیل انرژی ساخته، فرآیندی در مرحله طراحی ساخته است که در آن یک یا چند برنامه شبیه سازی انرژی ساختمان از یک مدل BIM به درستی تنظیم شده برای ارزیابی انرژی در طرح فعلی ساختمان استفاده می کنند. هدف اصلی این کاربرد BIM بررسی سازگاری استاندارد انرژی ساختمان و یافتن راهی برای بهینه سازی طرح پیشنهادی جهت کاهش هزینه های چرخه عمر سازه است.

ارزش بالقوه:

 • با بدست آوردن اطلاعات ساختمان و سیستم از مدل اطلاعات ساختمان به طور خودکار، به جای ورود دستی داده ها، در وقت و هزینه صرفه جویی می کند
 • با به دست آوردن اطلاعات ساختمان مانند هندسه ها و احجام به صورت خودکار و دقیق از روی مدل BIM، دقت پیش بینی انرژی ساختمان را افزایش می دهد
 • به بررسی استاندارد بودن مصرف انرژی در ساختمان کمک می کند.
 • طرح ساختمان را جهت افزایش کارامدی عملکرد ساختمان و کاهش هزینه چرخه عمر آن بهینه می سازد

منابع مورد نیاز:

 • نرم افزار(های) شبیه سازی و تحلیل انرژی ساختمان
 • مدل BIM سه بعدی از ساختمان که به خوبی تنظیم شده باشد
 • داده های تفصیلی در خصوص آب و هوای منطقه
 • استانداردهای انرژی ملی/ منطقه ای ساختمان (به عنوان مثال، استاندارد ASHRAE 90.1)

صلاحیت های مورد نیاز تیم:

 • شناخت سیستم های پایه انرژی ساختمان
 • شناخت استاندارد انرژی سازگار با ساختمان
 • دانش و تجربه طراحی سیستم ساختمان
 • توانایی کارکردن با مدل سه بعدی، حرکت در مدل و بررسی آن
 • توانایی ارزیابی مدل از طریق ابزارهای تحلیل مهندسی

منابع منتخب:

 • ASHRAE (2009). ASHRAE Handbook-Fundamentals. Atlanta. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc.
 • D. B., Hand, J. W., et al (2008). Contrasting the capabilities of building energy performance simulation program. Building and Environment 43, 661-673.
 • V. 2008. IFC BIM-Based Methodology for Semi-Automated Building Energy Performance Simulation. Proceedings of CIB-W78 25th International Conference on Information Technology in Construction.
 • A., Kim. H., Jenicek. E. (2009). Early Design Energy Analysis Using BIMS (Building Information Models). 2009 Construction Research Congress. ASCE.

Cho. Y. K., Alaskar. S., and Bode.T.A. (2010). BIM-Integrated Sustainable Material and Renewable Energy Simulation. 2010 Construction Research Congress. ASCE

شرح:

فرایندی که در آن نرم افزار مدل سازی هوشمند با استفاده از مدل BIM موثرترین روش مهندسی را بر اساس مشخصات طرح تعیین می کند. توسعه این اطلاعات مبنای آن چیزی است که برای استفاده در سیستم های ساختمان به مالک و/یا کاربر منتقل می شود (برای مثال، تحلیل انرژی، تحلیل سازه، برنامه ریزی تخلیه اضطراری و غیره). این ابزارهای تحلیل و شبیه سازی های عملکرد می توانند به طور قابل توجهی طرح ساخته و مصرف انرژی آن در طول چرخه حیات آینده اش را بهبود بخشند.

ارزش بالقوه:

 • تحلیل خودکار و صرفه جویی در وقت و هزینه
 • ابزارهای تحلیل کم هزینه تر از ابزارهای BIM هستند، یادگیری و پیاده سازی آنها آسان تر است و در گردش کار مقرر اختلال کمتری ایجاد می کنند
 • تخصص و خدمات تخصصی ارائه شده توسط شرکت طراحی را بهبود می بخشد
 • با استفاده از تحلیل های دقیق مختلف، به راهکارهای طراحی بهینه و کم مصرف دست پیدا می کند
 • بازگشت سریع تر سرمایه با استفاده از ابزارهای حسابرسی و تحلیل برای تحلیل مهندسی
 • کیفیت را بهبود می بخشد و زمان چرخه تحلیل طرح را کاهش می دهد

منابع مورد نیاز:

 • ابزارهای طراحی
 • ابزارها و نرم افزارهای تحلیل مهندسی

صلاحیت های مورد نیاز تیم:

 • توانایی کارکردن با مدل سه بعدی، حرکت در مدل و بررسی آن
 • امکان ارزیابی مدل از طریق ابزارهای تحلیل مهندسی
 • دانش ابزارها و روش های ساخت و ساز
 • تجربه طراحی و ساخت و ساز

منابع منتخب:

 • Malin, N. (2008). BIM Companies Acquiring Energy Modeling Capabilities. http://greensource.construction.com/news/080403BIMModeling.asp
 • Marsh, A. (2006). Ecotect as a Teaching Tool. http://naturalfrequency.com/articles/ecotectasteacher
 • Marsh, A. (2006). Building Analysis: Work Smart, Not Hard. http://naturalfrequency.com/articles/smartmodelling
 • Novitzki, B. (2008). Energy Modeling for Sustainability. http://continuingeducation.construction.com/article.php?L=5&C=399
 • Stumpf, A., Brucker, B. (2008). BIM Enables Early Design Energy Analysis. http://www.cecer.army.mil/td/tips/docs/BIM-EnergyAnalysis.pdf
 • PIER Building Program (2008). Estimating Energy Use Early and Often. www.esource.com/esource/getpub/public/pdf/cec/CEC-TB-13_EstEnergyUse.pdf
 • Ecotect – Building Analysis for Designers. (2007). http://www.cabs-cad.com/ecotect.htm
 • Khemlani (2007). AECbytes: Building the Future (October 18)

شرح:

فرایندی که در آن پروژه BIM براساس LEED یا سایر معیارهای پایدار ارزیابی می شود. این فرایند باید در تمام مراحل عمر ساخته، شامل برنامه ریزی، طراحی، ساخت، و بهره برداری، صورت پذیرد. اعمال ویژگی های پایدار در مراحل برنامه ریزی و اوایل طراحی پروژه موثرتر (امکان اثرگذاری بر طرح) و کارآمدتر (هزینه و زمان بندی تصمیمات) است. این فرآیند جامع نیازمند آن است که شاخه های بیشتری از ابتدای کار با ارائه بینش های ارزشمند خود تعامل کنند. این یکپارچگی ممکن است نیاز به یکپارچگی قراردادی در مرحله برنامه ریزی داشته باشد. علاوه بر دستیابی به اهداف پایدار، داشتن فرآیند تأیید LEED، محاسبات، مستندات و تأییدات خاصی را اضافه می کند. وقتی مسئولیت ها کاملاً مشخص و به طور واضح تقسیم شده باشند، شبیه سازی، محاسبه و مستندسازی انرژی را در محیطی یکپارچه می توان به انجام رساند.

ارزش بالقوه:

 • تسهیل تعامل، همکاری و هماهنگی اعضای تیم در ابتدای روند پروژه در پروژه های پایدار مطلوب به شمار می آید
 • ارزیابی زود هنگام و قابل اعتماد گزینه های طراحی را امکان پذیر می سازد.
 • در دسترس بودن زود هنگام اطلاعات مهم به بیان کارامد مشکلات و تعارضات برنامه زمانبندی کمک بسیاری می کند.
 • با کمک تصمیمات طراحی آسان و زودهنگام، فرایند طراحی را در واقع کوتاه می کند. فرایند طراحی کوتاهتر مقرون به صرفه است و زمان بیشتری برای سایر پروژه ها فراهم می سازد.
 • منجر به تحویل پروژه هایی با کیفیت بهتر می شود.
 • بار اسناد را پس از طراحی کاهش می دهد و صدور گواهی را تسریع می کند زیرا می توان از محاسباتی که به صورت همزمان تهیه شده اند برای بررسی و تأیید استفاده کرد.
 • هزینه های عملیاتی تسهیلات را به دلیل عملکرد انرژی پروژه کاهش می دهد، زیرا از طریق بهبود مدیریت انرژی، عملکرد ساختمان را بهینه کرده است.
 • بر طرح سازگار با محیط زیست و پایدار بیشتر تأکید می کند.
 • به تیم پروژه در بازبینی های احتمالی بعدی در طول چرخه عمر کمک می کند.

منابع مورد نیاز:

 • نرم افزار طراحی
 • نرم افزار ردیابی معیارهای ارزیابی پایداری

صلاحیت های مورد نیاز تیم:

 • توانایی ایجاد و بررسی مدل سه بعدی
 • شناخت معیارهای بروز ارزیابی پایداری
 • توانایی سازماندهی و مدیریت پایگاه داده

منابع منتخب:

 • Krygiel, E., and Brad, N., 2008, “Green BIM: Successful Sustainable Design with Building Information Modeling,” San Francisco.
 • McGraw Hill Construction, 2010, “Green BIM-How Building Information Modeling Is Contributing to Green Design and Construction,” Smart Market Report, McGraw Hill Construction
 • Balfour Beatty Construction, 2010, “Sustainability and Engineering Guide Version 2.0,” Balfour Beatty Construction

شرح:

استفاده از نرم افزار هماهنگی سه بعدی برای تدوین مدلی تجمیعی از مدل های طرح برای تعارض یابی خودکار سه بعدی جهت شناسایی مشکلات احتمالی در هماهنگی، و نیز برای تحلیل بصری به منظور شناسایی مسائل احتمالی در طرح فضایی. مدل تجمیعی ممکن است شامل عناصر دائمی طرح، عناصر موقت ساخت و عناصر عملیاتی بالقوه از جمله مجوزها یا سایر وسایل باشد.

ارزش بالقوه:

 • تعارضات میدانی را کاهش می دهد یا از بین می برد
 • هزینه پروژه را کاهش می دهد
 • زمانبندی پروژه را کاهش می دهد
 • کیفیت پروژه را افزایش می دهد
 • بهره وری نیروی کار را افزایش می دهد
 • ضایعات ساخت را کاهش می دهد
 • درخواست های میدانی برای اطلاعات را کاهش می دهد
 • اطمینان فضایی را افزایش می دهد
 • سطوح بیشتری از پیش ساخت و مدولاسیون را امکان پذیر می سازد
 • نصب ساپورت های MEP یا عناصر سازه ای را پیش از بتن ریزی تقویت می کند.
 • کیفیت اطلاعات چون ساخت را بهبود می بخشد

 

منابع مورد نیاز:

 • مدل های طرح
 • نرم افزار هماهنگی سه بعدی برای تجمیع و تحلیل فضایی مدل ها

صلاحیت های مورد نیاز تیم:

 • توانایی مدیریت فعالیتهای هماهنگی سه بعدی
 • توانایی کارکردن با مدل سه بعدی، حرکت در مدل و بررسی آن

منابع منتخب:

 • Staub-French S and Khanzode A (2007) “3D and 4D Modeling for design and construction coordination: issues and lessons learned” ITcon Vol. 12, pg. 381-407, http://www.itcon.org/2007/26
 • Khanzode A, Fischer M, Reed D (2008) “Benefits and lessons learned of implementing building virtual design and construction (VDC) technologies for coordination of mechanical, electrical, and plumbing (MEP) systems on a large healthcare project”, ITcon Vol. 13, Special Issue Case studies of BIM Use , 324-342, http://www.itcon.org/2008/22

شرح:

ایجاد مدلی از ساخته های دائمی و موقتی سایت طی مراحل مختلف ساخت و ساز برای بیان شرایط فیزیکی سایت و برنامه ریزی کلی تدارکات (لجستیک). این مدل همچنین ممکن است به برنامه زمان بندی فعالیت های ساخت و ساز متصل شود تا الزامات فضا و توالی آنها را نمایش دهد. سایر اطلاعات گنجانده شده در مدل می تواند شامل منابع نیروی کار، مواد و مصالح همراه با تحویل آنها، و محل تجهیزات باشد. از آنجا که می توان ارتباط مستقیم بین اجزای مدل سه بعدی و زمانبندی ایجاد کرد، کارکردهای مدیریت سایت مانند برنامه ریزی تصویرسازی شده، برنامه ریزی مجدد کوتاه مدت، و تحلیل منابع می توانند از طریق داده های مختلف مکانی و زمانی تجزیه و تحلیل شوند.

ارزش بالقوه:

 • به گونه‌ای موثر نقشه جانمایی کاربری سایت را با نمایش ساخته های موقت، محل های تجمع، و تحویل مواد و مصالح، برای تمام مراحل ساخت و ساز ایجاد می کند
 • به سرعت تعارضات مکانی و زمانی بالقوه و بحرانی را شناسایی می کند
 • نقشه جانمایی سایت را از نظر ایمنی به دقت ارزیابی می کند
 • طرحی امکان پذیر و عملی برای ساخت وساز انتخاب می کند
 • توالی و طرح ساخت و ساز را به طور موثر به همه طرف های علاقه مند اعلام می کند
 • با پیشرفت ساخت و ساز، به راحتی سازمان سایت و کاربری فضا را به روز می کند
 • زمان صرف شده برای برنامه ریزی استفاده از سایت را به حداقل می رساند

منابع مورد نیاز:

 

 • نرم افزار طراحی
 • نرم افزار زمان بندی
 • نرم افزار تلفیق مدل چهاربعدی
 • نقشه تفصیلی از شرایط موجود در سایت

صلاحیت های تیم مورد نیاز:

 • توانایی کارکردن با مدل سه بعدی، حرکت در مدل و بررسی آن
 • توانایی کار کردن روی برنامه زمان بندی ساخت با مدل سه بعدی، و ارزیابی آن
 • توانایی درک روشهای معمول ساخت
 • توانایی ترجمه دانش میدانی به یک فرآیند فناوری

منابع منتخب:

 • Chau, K.W.; M. Anson, and J.P. Zhang. (July/August 2004) “Four-Dimensional Visualization of Construction Scheduling and Site Utilization.” Journal of Construction Engineering and Management. 598-606. ASCE. 5 September 2008. http://cedb.asce.org/cgi/WWWdisplay.cgi?0410956
 • Dawood, N. et al. (2005) “The Virtual Construction Site (VIRCON) Tools: An Industrial Evaluation.” ITcon. Vol. 10 43-54. 8 September 2008. http://www.itcon.org/cgi-bin/works/Show?2005_5
 • Heesom, David and Lamine Mahdjoubi. (February 2004) “Trends of 4D CAD Applications for Construction Planning.” Construction Management and Economics. 22 171-182. 8 September 2008. http://www.tamu.edu/classes/choudhury/articles/1.pdf
 • P. Zhang, M. Anson and Q. Wang. (2000) “A New 4D Management Approach to Construction Planning and Site Space Utilization.” Proceedings of the Eighth International Conference on Computing in Civil and Building Engineering 279, 3 (2000) ASCE. Â 21 September 2010. http://dx.doi.org/10.1061/40513(279)3.
 • H. Kang, S. D. Anderson, M. J. Clayton. (June 2007) “Empirical Study on the Merit of Web-Based 4D Visualization in Collaborative Construction Planning and Scheduling.” J. Constr. Engrg. and Mgmt. Volume 133, Issue 6, pp. 447-461 ASCE. 20 September 2010. http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9364(2007)133:6(447)
 • Timo Hartmann, Ju Gao and Martin Fischer. (October 2008) “Areas of Application for 3D and 4D Models.” Journal of Construction Engineering and Management ( Volumne 135, Issue 10): 776-785.

Ting Huang, C.W. Kong, H.L. Guo, Andrew Baldwin, Heng Li. (August 2007) “A Virtual Prototyping System for Simulating Construction Processes.” Automation in Construction (Volume 16, Issue 5):Pages 576-585, (http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V20-4MFJT9J-1/2/45a7645cc1a6836c45317a012fbc181a)

شرح:

استفاده از BIM برای طراحی سیستم های موقت مورد نیاز برای ساخت سیستم های ساختمانی دائمی. این سیستم های موقت می توانند شامل قالب های بتن، داربست، پشتیبانی از سیستم های حفاری، مهارهای موقت، گرمایش موقت، روشنایی موقت یا سایر سیستم های موقت مهندسی شده ساخت و ساز باشند.

ارزش بالقوه:

 • افزایش ایمنی و بهره وری ساخت
  • بهبود ایمنی از طریق تصویرسازی و تحلیل
  • افزایش آگاهی نسبت به ایمنی در مورد سیستم های پیچیده ساختمانی
 • بهبود ارتباط با نیروی کار از طریق تصویرسازی بهتر
 • بهبود ساخت پذیری سیستم های پیچیده ساختمانی از طریق تحلیل دقیق
 • امکان خودکار کردن توسعه بسته های کاری از جمله برآوردها و جزئیات

منابع مورد نیاز:

 • نرم افزار طراحی که قابلیت طراحی سیستم ساخت و ساز را داشته باشد

صلاحیت های مورد نیاز تیم:

 

 • توانایی کارکردن با مدل سه بعدی، حرکت در مدل و بررسی آن
 • توانایی تصمیم گیری مناسب در مورد ساخت و ساز با استفاده از نرم افزار طراحی سیستم سه بعدی
 • شناخت روشهای معمول و مناسب ساخت برای هر جزء

منابع منتخب:

 • Leventhal, Lauren.” Delivering Instruction for Inherently-3D Construction Tasks: Lessons and Questions for Universal Accessibility”. Workshop on Universal Accessibility of Ubiquitous Computing: Providing for the elderly
 • Khemlano (2007). AECbytes: Building the Future (October 18)

شرح:

استفاده از اطلاعات مدل برای تولید مصالح ساختمانی و قطعات یا اجزاء. برای مثال می توان به ساخت ورق فلزی، لوله، سازه فلزی، دیوار پیش ساخته و اجزاء دیوار اشاره کرد.

ارزش بالقوه:

 • ارتقای کیفیت محصول از طریق تولید ماشینی
 • افزایش بهره وری و ایمنی تولید
 • کاهش زمان کل تولید
 • کاهش تأثیر تغییرات دیرهنگام در طراحی
 • افزایش بهره وری و ایمنی نیروی کار

منابع مورد نیاز:

 • نرم افزار طراحی
 • داده های ماشین خوانا برای تولید
 • روشهای تولید

صلاحیت های مورد نیاز تیم:

 

 • توانایی درک و ایجاد مدل های تولید
 • توانایی کارکردن با مدل سه بعدی، حرکت در مدل و بررسی آن
 • توانایی استخراج اطلاعات دیجیتال از مدل های سه بعدی جهت تولید
 • توانایی ساخت اجزای ساختمان با استفاده از اطلاعات دیجیتال
 • توانایی درک روشهای معمول تولید

منابع منتخب:

 • Eastman, C. (2008) “BIM Handbook A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers, and Contractors.”
 • Papanikolaou, D. (2008). “Digital Fabrication Production System Theory: towards an integrated environment for design and production of assemblies.” Cuba, 484-488.
 • Reifschneider, M. (2009). “Managing the quality if structural steel Building Information Modeling.”
 • Rundell, R. (2008). “BIM and Digital Fabrication (1-2-3 Revit Tutorial).”
 • Sass, L. (2005). “A production system for design and construction with digital fabrication.” MIT

Seely, J. C. (2004). “Digital Fabrication in the Architectural Design Process.” Master Thesis, Massachusetts Institute of Technology

شرح:

استفاده از اطلاعات مدل برای طراحی و برنامه ریزی مونتاژ ساخته ها یا کنترل خودکار تجهیزات اتوماتیک در پروژه های ساختمانی.

ارزش بالقوه:

 • خطاهای طرح را کاهش می دهد
 • با کاهش زمان نقشه برداری، کارایی و بهره وری را افزایش می دهد
 • از آنجا که نقاط کنترل مستقیماً از مدل گرفته می شوند، دوباره کاری را کاهش می دهد

منابع مورد نیاز:

 • ماشین آلات با قابلیت GPS
 • تجهیزات با طراحی دیجیتال(تجهیزات طراحی دیجیتال)
 • نرم افزار یا قابلیت انتقال مدل (نرم افزاری که مدل را بگیرد و به اطلاعات قابل استفاده تبدیل کند)

صلاحیت های مورد نیاز تیم:

 • توانایی ایجاد مدل سه بعدی، کارکردن با آن، حرکت در مدل و بررسی آن
 • توانایی تشخیص آنکه داده های مدل برای کنترل طرح و تجهیزات مناسب هستند یا نه

منابع منتخب:

 • Garrett, R. E. (2007). PennDOT About to Embrace GPS Technology. Jan-Feb. Retrieved 2010, from gradingandexcavation.com: http://www.gradingandexcavation.com/january-february-2007/penndot-gps-technology.aspx&gt
 • Strafaci, A. (2008, October). What Does BIM Mean for Civil Engineers? Retrieved 2010, from cenews.com: http://images.autodesk.com/emea_s_main/files/what_does_bim_mean_for_civil_engineers_ce_news_1008.pdf
 • TEKLA International. (2008, October 28). Tekla Corporation and Trible to Improve Construction Field Layout Using Building Information Modeling. Retrieved 2010, from tekla.com: http://www.tekla.com/us/about-us/news/Pages/TeklaTrimble.aspx

شرح:

فرایندی برای به دست آوردن اطلاعات در مورد عناصر ساخته، شرایط پیرامونی و دارایی ها. رکورد مدل باید حداقل حاوی اطلاعات مربوط به سیستم های معماری، سازه، تأسیسات مکانیکی و الکتریکی باشد.

ارزش بالقوه:

 • برای اصلاحات آینده، مدل سازی آسانتر خواهد شد.
 • اسناد محیطی را برای استفاده های بعدی، مانند بازسازی یا مستندسازی تاریخی، بهبود می بخشد
 • مدلی دقیق از ساختمان، تجهیزات و فضاهای داخل ساختمان را برای ایجاد امکان هم افزایی با سایر کاربردهای BIM به مالک ارائه می دهد
 • اسناد فیزیکی مورد نیاز برای گردش اطلاعات ساخت را به حداقل می رساند
 • یکپارچه سازی اطلاعات با سیستم های مدیریت ساخته مالک را امکان پذیر می کند

منابع مورد نیاز:

 • نرم افزار مشاهده مدل سه بعدی
 • نرم افزار مدل سازی برای هرگونه محتوای ویرایش پذیر رکورد مدل
 • نرم افزار تحلیل داده برای هرگونه اطلاعات ارائه شده در صفحه گسترده یا پایگاه داده

صلاحیت های مورد نیاز تیم:

 • توانایی کارکردن با مدل سه بعدی، حرکت در مدل و بررسی آن
 • توانایی استفاده از برنامه مدل سازی BIM برای به روزرسانی ساختمان
 • توانایی درک کامل فرآیندهای عملیاتی ساخته برای اطمینان از ورود صحیح اطلاعات
 • توانایی برقراری ارتباط موثر بین تیم های طراحی، ساخت و مدیریت ساخته

منابع منتخب:

 • Brown, J. L. (September 2009). Wisconsin Bets on BIM. Civil Engineering, 40-41
 • CRC for Construction Innovation. Adopting BIM for Facilities Management – Solutions for Managing the Syndey Opera House
 • Gregerson, J. (December 2009). For Owners, BIM Has Vim. Buildings, 26
 • Knight, D., Roth, S., & Rosen, S. (June 2010). Using BIM in HVAC Design. ASHRAE Journal, 24-34
 • Madsen, J. J. (July 2008). Build Smarter, Faster, and Cheaper with BIM. Buildings, 94-96
 • McKew, H. (July 2009). Owners, Please Demand More From Your IPD Team. Engineered Systems, 50
 • Woo, J., Wilsmann, J., & Kang, D. (2010). Use of As-Built Building Information Modeling. Construction Research Congress 2010, 538-548

شرح:

استفاده از مدل های اطلاعات برای نظارت بر وضعیت ساخته و برنامه ریزی اقدامات تعمیر و نگهداری برای آن.

ارزش بالقوه:

 • برنامه ریزی کنشگرانه برای نگهداری را ممکن می سازد
 • برای پیش بینی و برنامه ریزی آینده، داده های مربوط به تاریخچه نگهداری را به دست می آورد
 • با ارائه اطلاعات مورد نیاز دستورهای کار، بهره وری کارکنان نگهداری را افزایش می دهد
 • مدیران ساخته را قادر می سازد تا نیاز و هزینه ایجاد برنامه نگهداری با محوریت اطمینان را توجیه کنند.

منابع مورد نیاز:

 • نرم افزار بررسی طرح برای مشاهده رکورد مدل و اجزای آن
 • سیستم اتوماسیون ساختمان (BAS) متصل به رکورد مدل
 • سیستم مدیریت تعمیر و نگهداری رایانه ای (CMMS) متصل به رکورد مدل
 • رابط داشبورد کاربرپسند متصل به رکورد مدل برای تهیه اطلاعات عملکرد ساختمان و/یا سایر اطلاعات برای آموزش کاربران ساختمان

صلاحیت های مورد نیاز تیم:

 • توانایی درک و کار کردن با CMMS و سیستم های کنترل ساختمان با رکورد مدل
 • توانایی درک روشهای معمول عملیات و نگهداری از تجهیزات
 • توانایی کارکردن با مدل سه بعدی، حرکت در مدل و بررسی آن

منابع منتخب:

 • Campbell, D.A. (2007). BIM – Web Applications for AEC, Web 3D Symposium.
 • Fallon, K. (2008). “Interoperability: Critical to Achieving BIM Benefits”. AIA Edges Website:
 • Singh, H.; W.H. Dunn (2008). Integrating Facilities Stovepipes for Total Asset Management (TAM). Journal of Building Information Modeling, Spring 2008. http://www.aia.ord/nwsltr_tap.cfm?pagename=tap_a_0704_interop
 • ASHRAE (2003). HVAC design Manual for Hospitals and Clinics. Atlanta, GA. (2004). Federal energy Management Program. O&M Best Practices: A Guide to Achieving Operational Efficiency, Release 2.0. July 2004. www1.eere.energy.gov/femp/pds.OM_5.pdf
 • Piotrowski, J. (2007). Effective Predictive and Pro-Active Maintenance for Pumps, http://www.maintenanceworld.com/effective-predictive-and-pro-active-maintenance-for-pumps/

شرح:

استفاده از مدل های تحلیلی و داده های حسگرهای ساخته برای ارزیابی و مدل سازی عملکرد کلی سیستم های ساخته، مانند سازه، مکانیک، برق، لوله کشی، امنیت و ضد حریق

ارزش بالقوه:

 • با حصول اطمینان از اینکه ساخته با طراحی مشخص و استانداردهای پایدار کار می کند، هزینه های عملیاتی و تأثیرات مخرب زیست محیطی را کاهش می دهد
 • عملکرد سیستم را از طریق تحلیل کارایی عملیاتی بهبود می بخشد
 • سناریوهای “اگر …، چه خواهد شد؟” را برای ارزیابی گزینه های هر ساخته بررسی می کند

منابع مورد نیاز:

 • نرم افزار تحلیل سیستم های ساختمان (انرژی، روشنایی، مکانیک، و غیره)
 • مدل معماری و سیستم های مربوطه در قالبی مناسب برای ورود به بسته های تحلیلی

صلاحیت های مورد نیاز تیم:

 • توانایی درک و کار با CMMS و سیستم های کنترل ساختمان با رکورد مدل
 • توانایی درک روش های معمول عملیات و نگهداری تجهیزات
 • توانایی کارکردن با مدل سه بعدی، حرکت در مدل و بررسی آن

منابع منتخب:

 • Ayat E. Osman, Robert Ries. ” Optimization For Cogeneration Systems in Buildings Based on Life Cycle Assessment” May 2006, http://itocn.org/2006/20

شرح:

فرایندی که در آن سیستم مدیریت سازمان یافته به صورت دو طرفه به رکورد مدل متصل می شود تا بتواند به طور کارامد در نگهداری و بهره برداری از ساخته و دارایی های آن کمک کند. این دارایی ها، متشکل از ساختمان فیزیکی، سیستم ها، محیط پیرامون و تجهیزات، باید به گونه ای کارآمد نگهداری شوند، ارتقا پیدا کنند و بهره برداری شوند تا رضایت مالک و کاربران به اقتصادی ترین شکل جلب گردد. این فرایند در تصمیم گیری مالی، برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت و صدور دستور کارهای زمانبندی شده کمک می کند.

مدیریت داده از داده های موجود در رکورد مدل برای پر کردن سیستم مدیریت دارایی استفاده می کند که خود برای تعیین پیامدهای هزینه ای تغییر یا ارتقای دارایی های ساختمان، تفکیک هزینه دارایی ها برای اهداف مالی مالیات و حفظ پایگاه داده جامعی که می تواند ارزش دارایی های شرکت را تولید کند، استفاده می نماید. پیوند دو طرفه همچنین به کاربران امکان می دهد دارایی را پیش از تعمیر به صورت تصویری در مدل مشاهده کنند، که این امر می تواند مدت زمان تعمیر را کاهش دهد.

ارزش بالقوه:

 • برای دستیابی سریعتر، عملیات، کتابچه های راهنما و مشخصات تجهیزات را ذخیره و بازیابی می کند
 • شرایط ساخته و تجهیزات را ارزیابی می کند و ارزیابی ها را تحلیل می نماید
 • داده های ساخته و تجهیزات، از جمله برنامه های زمان بندی نگهداری، ضمانتنامه ها، داده های هزینه، ارتقا، تعویض، خسارات/خرابی ها، سوابق نگهداری، داده های تولید کننده و قابلیت عملکردی تجهیزات را به روز نگه می دارد
 • منبعی واحد جهت پیگیری کاربرد، عملکرد و نگهداری دارایی های ساختمان برای مالک، تیم تعمیر و نگهداری و واحد مالی فراهم می کند
 • متره و برآوردهای دقیق از دارایی های فعلی شرکت ایجاد می کند، که به گزارش دهی مالی، پیشنهاد قیمت و برآورد پیامدهای هزینه ای ناشی از ارتقا یا تعویض یک دارایی خاص در آینده کمک می نماید
 • از طریق دنبال کردن تغییرات و وارد کردن اطلاعات جدید در مدل، به روزرسانی های بعدی رکورد مدل جهت نمایش اطلاعات فعلی دارایی ساختمان پس از ارتقا، تعویض، یا نگهداری را امکان پذیر می سازد

منابع مورد نیاز:

 • سیستم مدیریت دارایی
 • امکان اتصال دو طرفه رکورد مدل ساخته ها با سیستم مدیریت دارایی

صلاحیت های مورد نیاز تیم:

 • توانایی کارکردن با مدل سه بعدی، حرکت در مدل و بررسی آن (ترجیحی است، اما الزامی نیست)
 • توانایی کار کردن با سیستم مدیریت دارایی
 • آگاهی از الزامات مالیاتی و نرم افزار مالی مرتبط
 • آگاهی از ساخت و ساز و بهره برداری ساختمان (تعویض، ارتقا و غیره)
 • دانش پیش از طراحی نسبت به اینکه کدام یک از دارایی ها ارزش پیگیری دارد، ایستا یا پویا بودن ساختمان، و نیازهای نهایی ساختمان برای جلب رضایت مالک

منابع منتخب:

 • (2010) BIM Implementation: An Owner’s Guide to Getting Started
 • NIST (2007) General Buildings Information Handover Guide: Principles, Methodology, and Case Studies

شرح:

فرایندی که در آن از BIM برای توزیع، مدیریت و پیگیری موثر فضاهای مناسب و منابع مرتبط در داخل ساخته استفاده می شود. مدل اطلاعات یک ساخته، تیم مدیریت آن را قادر می سازد تا استفاده فعلی از فضا را تحلیل کند و مدیریت برنامه ریزی انتقال را در مورد هرگونه تغییر مناسب اعمال نماید. چنین کاربردهایی مخصوصاً در بازسازی پروژه، هنگامی که افراد در آن ساکن هستند، بسیار مفید است. مدیریت و پیگیری فضا، تخصیص مناسب منابع فضایی در طول عمر ساخته را تضمین می کند. این کاربرد از به کار گیری رکورد مدل سود می برد. این کاربرد اغلب مستلزم ادغام با نرم افزارهای مربوط به ردیابی فضاهای کاربری است.

ارزش بالقوه:

 • با سهولت بیشتری فضا را برای استفاده مناسب از ساختمان شناسایی می کند و اختصاص می دهد
 • کارایی برنامه ریزی و مدیریت انتقال را افزایش می دهد
 • استفاده از فضا و منابع موجود را ماهرانه پیگیری می کند
 • به برنامه ریزی نیازهای فضایی آینده ساخته کمک می کند

منابع مورد نیاز:

 • کار روی مدل سه بعدی دو طرفه، ادغام نرم افزار و رکورد مدل
 • برنامه ای کاربردی جهت ورود داده های نقشه کشی و مدیریت فضا (Mapguide، Maxio، و غیره)

صلاحیت های مورد نیاز تیم:

 • توانایی کارکردن با رکورد مدل، حرکت در مدل و بررسی آن
 • توانایی ارزیابی فضا و دارایی های فعلی و مدیریت مناسب آنها برای نیازهای آینده
 • شناخت برنامه های کاربردی مدیریت ساخته
 • توانایی ادغام موثر رکورد مدل با برنامه کاربردی مدیریت ساخته و نرم افزار مناسب مرتبط با نیازهای کارفرما

منابع منتخب:

 • Thacker, J.  “Total Facilities Management.” 2010. 19 Sept. 2010. Technology Associates International Corporation. Web. 19 Sept. 2010
 • Mapping Your Facilities Management Future. Aug. 2009 Web. 19 Sept. 2010. Acatech Solutions
 • Vacik, Nocolas A. and Patricia Huesca-Dorantes. “Building a GIS Database for Space and Facilities Management.” New Directions for Institutional Research, n120 p53-61 2003

Brinda, T.  and Prasanna, E.  “Developments of Facility Management Using Building Information Modelling,” Int. J. Innov. Res. Sci. Eng. Technol., 3(4), 11379, 2014

شرح:

فرایندی که در آن پاسخ دهندگان به وضعیت اضطراری به اطلاعات مهم ساختمان در قالب مدل و سیستم اطلاعاتی دسترسی خواهند داشت. BIM اطلاعات مهم ساختمان را به واکنشگران ارائه می دهد که این امر باعث افزایش کارایی واکنش می شود و خطرات ایمنی را به حداقل می رساند. اطلاعات پویای ساختمان توسط سیستم اتوماسیون ساختمان (BAS) تهیه می شود، در حالی که اطلاعات ایستای ساختمان، مانند نقشه طبقات و تجهیزات، در مدل BIM قرار داده می شود. این دو سیستم از طریق اتصال بی سیم ادغام می شوند و واکنشگران به سیستمی کلی متصل می گردند. BIM همراه با BAS قادر خواهد بود به وضوح مکان وقوع وضعیت اضطراری در ساختمان، مسیرهای ممکن به آن منطقه و سایر مکان های خطرناک داخل ساختمان را نشان دهد.

ارزش بالقوه:

 • برای پلیس، آتش نشانی، مقامات ایمنی عمومی و اولین پاسخ دهندگان به وضعیت اضطراری، دسترسی بی درنگ به اطلاعات مهم ساختمان را فراهم می کند
 • اثربخشی واکنش اضطراری را بهبود می بخشد
 • خطرات پیش روی اولین واکنشگران را به حداقل می رساند

منابع مورد نیاز:

 • نرم افزار بررسی طرح برای مشاهده رکورد مدل و اجزای آن
 • سیستم اتوماسیون ساختمان (BAS) متصل به رکورد مدل
 • سیستم مدیریت تعمیر و نگهداری رایانه ای (CMMS) متصل به رکورد مدل

صلاحیت های مورد نیاز تیم:

 • توانایی کارکردن با مدل اطلاعات ساختمان، حرکت در مدل و بررسی آن برای به روزرسانی ساخته
 • توانایی درک اطلاعات پویای ساختمان از طریق BAS
 • توانایی تصمیم گیری مناسب در مواقع اضطراری

منابع منتخب:

 • Building Information for Emergency Responders. Systemics, Cybernetics and Informatics, 11th World Multi-Conference (WMSCI 2007). Proceedings. Volume 3. Jointly with the Information Systems Analysis and Synthesis: ISAS 2007, 13th International Conference. July 8-11, 2007, Orlando, FL, Callaos, N.; Lesso, W.; Zinn, C. D.; Yang, H., Editor(s ) (s), 1-6 pp, 2007. Treado, S. J.; Vinh, A.; Holmberg, D. G.; Galler, M
 • Dakhil, A., and Alshawi, M. (2014). “Client’s Role in Building Disaster Management through Building Information Modelling.” Procedia Economics and Finance, 4th International Conference on Building Resilience, Incorporating the 3rd Annual Conference of the ANDROID Disaster Resilience Network, 8th – 11th September 2014, Salford Quays, United Kingdom, 18, 47–54
 • https://ws680.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=903322