مدیریت تدارکات و خرید

مديريت تداركات پروژه در شرکت ویستا فراز بام، شامل فرآيندهاي لازم برای خريد يا تأمین مواد، تجهیزات و خدمات مورد نياز پروژه، از بیرون تيم پروژه است. به طور کلی این فرآیند ها در 3 مرحله طراحی مدیریت تدارکات پروژه، هدایت و انجام تدارکات پروژه و در پایان کنترل تدارکات پروژه دسته بندی می شوند.

در مرحله طراحی مدیریت تدارکات پروژه، با توجه به اهداف استراتژیک شرکت و نیازمندیهای پروژه، رویکرد های تدارکات پروژه تعیین شده، تصميمات مربوط به خريد پروژه، مستند سازی و همچنین تأمین کنندگان خوش نام شناسایی می گردد.

در مرحله هدایت و انجام تدارکات پروژه، ضمن دعوت از تأمین کنندگان برگزیده، پیشنهادات فنی و مالی آنها بهمراه برنامه زمانبندی اخذ، این پیشنهادات با معیارهای تعیین شده در مرحله قبل مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرند و پس از انتخاب تأمین کننده مطلوب، انعقاد قرارداد خرید صورت می گیرد.

در مرحله کنترل تدارکات پروژه، پیشرفت عملکرد تأمین کننده از نظر کمی، کیفی، زمانی و مالی مورد بازرسی قرار گرفته و تحلیل روند تدارکات و گزارش گیری صورت می گیرد.

● جمع آوری و به روز رسانی اطلاعات تأمین کنندگان مواد، تجهیزات و خدمات

● ارسال دعوت نامه به تأمین کنندگان خوش نام و مورد تأیید کارفرما

● پیش ارزیابی تأمین کنندگان و یکسان سازی با استاندارد های ایران و پروژه

● پاسخگویی با سوالات فنی تأمین کنندگان

● برگزاری تشریفات مناقصه

● ارزیابی فنی و مالی پیشنهادات دریافتی از تأمین کنندگان

● انعقاد قرارداد خرید با تأمین کننده مطلوب

● بازرسی حین تولید و پیش از حمل مواد و تجهیزات خریداری شده

● کنترل و تحلیل پیشرفت قراردادهای خرید پروژه

● رسیدگی به فاکتور های ارسالی از سوی تأمین کنندگان جهت پرداخت مالی