چهارمین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)

در این کنفرانس مهندس مهدی خیری با موضوع پروژه ها بدون بیم به موانع پیاده سازی بیم در ایران بر اساس چند مجموعه علت مانند فرهنگی و اموزشی، شفافیت، قانونی و حقوقی، فنی، نیازمندی‌ های قانونی و زیرساخت ها پرداختند همچنین پروژه ها را بدون بیم بررسی کردند و مزایای پیاده سازی بیم را توضیح دادند و راهکارهایی برای پیاده سازی بهتر بیم پیشنهاد دادند .

آقای مهندس سینا رمضانیان نیز با موضوع بررسی موردی عملکرد bim درساختمان با کاربری اداری درفاز اجرا و نظارت به تجزیه و تحلیل و بررسی پروژه بیمه ی کوثر پرداختند .