جهت تهیه کتاب ها، فرم ذیل را تکمیل نمایید تا در اسرع وقت با شما تماس بگیریم.

جلد اولجلد دومهر دو جلد

استاندارد مدل سازی اطلاعات ساختمان

ISO 19650:2018

جلد اول: مفاهیم و اصول ( 220،000 ریال )

جلد دوم: مرحله تحویل دارایی ها ( 180،000 ریال )

چاپ دوم: آبان 1398