برگزاری کارگاه جانبی با موضوع ابر اتاق پروژه

گردهمایی تیم در راستای تضمین موفقیت پروژه

ابر اتاق پروژه به معنی اتاق بزرگی برای هدایت مرکزی پروژه ها متشکل از کارشناسان و مدیران دیسیپلین های مختلف پروژه می باشد.

هدف از این اتاق، ارتقاء یکپارچکی تیمی و همکاری، از همان ابتدای پروژه در جهت موفقیت پروژه ها می باشد.

دهه گذشته شاهد حرکتی به سمت روش های ساخت و ساز ناب (Lean Construction) و تحویل یکپارچه پروژه، شامل استفاده گسترده از مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و نرم افزارهای اشتراک کار در کنار رویکردهای سازمانی نوین مانند “اتاق بزرگ پروژه”، بوده است. در این کارگاه قصد داریم ضمن ارائه مفهوم و مزایای پیاده سازی، به ابزارها و فرایندهایی که به برپایی این امر کمک میکند بپردازیم.  فرایند مدل سازی اطلاعات ساختمان، با قرار دادن یک مدل 3D از پروژه در زیرساخت CDE یا محیط داده های مشترک (که در واقع یک ابر اتاق مجازی است) و اتصال بعد زمان (4D) و بعد هزینه (5D) ،امکان دسترسی و مشارکت کلیه کارشناسان و مدیران دیسیپلین ها و ارکان مختلف پروژه را به این ابر اتاق مجازی می دهد.