چهارمین نمایشگاه فلزات غیرآهنی

چهارمین نمایشگاه فلزات غیرآهنی در تاریخ 16 الی 18 اسفند در محل هتل المپیک تهران برگزار شد.

سالن c غرفه 14

فلز غیرآهنی، نوعی فلز است که در ترکیب شیمیایی آن از آهن به مقدار زیاد استفاده نشده باشد.

فلزات آهنی مقداری ترکیبات شیمیایی در خود دارند؛ این در حالی است که ترکیبات شیمیایی، دارای آلیاژهای غیر آهنی کمتر از یک درصد وزنی هستند. اگر درصد زیادی از ترکیب فلز را آهن تشکیل دهد، به طوری ‌که اولین یا دومین عنصر فراوان در ترکیب شیمیایی فلز باشد، آن فلز، آهنی محسوب می‌شود.