ویستا فراز، حامی سیمین چهارمین کنفرانس بین المللی BIM

چهارمین کنفرانس بین المللی BIM در تاریخ 26 تا 28 مهر ماه 1400 بطور مجازی برگزار شد. در این کنفرانس مهندس مهدی خیری با موضوع پروژه‌ها بدون بیم به موانع پیاده‌سازی BIM در ایران براساس چند مجموعه علت مانند فرهنگی و آموزشی، شفافیت، قانونی و حقوقی، فنی، نیازمندی‌ های قانونی و زیرساخت ها پرداختند. همچنین پروژه ها را بدون BIM بررسی کردند و مزایای پیاده سازی BIM را توضیح دادند. نهایتاً راهکارهایی برای پیاده سازی بهتر BIM پیشنهاد دادند.

آقای مهندس سینا رمضانیان نیز به تجزیه و تحلیل و بررسی پروژه بیمه ی کوثر پرداختند. با تمرکز بر موضوع بررسی موردی عملکرد BIM در پروژه ساختمانی با کاربری اداری در فاز اجرا و نظارت.