ویستا فراز، حامی سیمین چهارمین کنفرانس بین المللی BIM

در این کنفرانس مهندس مهدی خیری با موضوع پروژه ها بدون بیم به موانع پیاده سازی BIM در ایران براساس چند مجموعه علت مانند فرهنگی و آموزشی، شفافیت، قانونی و حقوقی، فنی، نیازمندی‌ های قانونی و زیرساخت ها پرداختند همچنین پروژه ها را بدون BIM بررسی کردند و مزایای پیاده سازی BIM را توضیح دادند و راهکارهایی برای پیاده سازی بهتر BIM پیشنهاد دادند .

آقای مهندس سینا رمضانیان نیز با موضوع بررسی موردی عملکرد BIM درساختمان با کاربری اداری درفاز اجرا و نظارت به تجزیه و تحلیل و بررسی پروژه بیمه ی کوثر پرداختند .