پروژه شرکت آلومینای ایران

مطالعات فنی – اقتصادی پیرامون صنایع پایین دستی آلومینیوم

بیشترین میزان ایجاد ارزش‌افزوده، نیاز بازار، ایجاد ضریب اشتغال پایدار و جلوگیری از واردات،  همه در گرو  سرمایه گذاری های جدید در صنایع پایین‌ دستی آلومینیوم است.

در همین راستا شرکت آلومینای ایران مطالعات فنی-اقتصادی پیرامون صنایع پایین دستی صنعت آلومینیوم را در دستور کار خویش قرار داد که وظیفه انجام این مطالعات بر عهده شرکت ویستا فراز نهاده شده است .  

این مطالعات شامل تهیه طرح توجیهی برای 18 شاخه صنعتی زیر مجموعه صنعت آلومینیوم اعم از تولید ورق، پروفیل، لوله، قطعات دایکاست، ورق های کامپوزیت، رادیاتور و . . .  می باشد.

خدمات ارائه شده در پروژه مطابق موضوع قرارداد: خدمات مشاوره ای مطالعات فنی – اقتصادی پیرامون صنایع پایین دستی آلومینیوم

کارفرما: شرکت آلومینای ایران

مشاور: مهندسین مشاور ویستا فراز

پروژه شرکت آلومینای ایران