مجله ویستا – 1398

0

مجله الکترونیکی ویستا فراز در پایان سال 98

توضیحات

فهرست مطالب

  • سخن مدیرعامل
  • معرفی استاندارد BIM
  • کارگاه ابراتاق پروژه
  • افتتاح اولیه پروژه سالکو
  • گاه شمار پیشرفت پروژه سالکو
  • مقاله علمی
  • اخبار تکنولوژی
  • رویدادهای جاری و آینده شرکت
  • مسابقه عکاسی

 

صاحب امتیاز: شرکت ویستا فراز رایورز

سردبیر: بهاره میرانصاری

گروه تحریریه: مهدی مسعودی، وحید فتحی، بهاره میرانصاری

طراحی و صفحه آرایی: وحید فتحی، بهاره میرانصاری