مجله ویستا – 1399

0

مجله الکترونیکی ویستا فراز در پایان سال 99

توضیحات

فهرست مطالب

  • پیام مدیریت
  • اخبار شرکت: بازطراحی لوگو
  • اخبار شرکت: محتوای آموزشی
  • اخبار شرکت: نمایشگاه صنعت فولاد
  • گاه شمار پروژه: بندر پارسیان
  • گاه شمار پروژه: ساختمان بیمه کوثر
  • تازه های معماری
  • تازه های مهندسی
  • گاه شمار پروژه: مدرسه رایان
  • گاه شمار پروژه: کارتن پلاست نفیس

 

صاحب امتیاز: شرکت ویستا فراز رایورز

سردبیر: بهاره میرانصاری

گروه تحریریه: سینا رمضانیان، الهه زرکلامی، فرشاد صانع، اسحاق صادقی، وحید فتحی، بهاره میرانصاری

طراحی و صفحه آرایی: وحید فتحی، بهاره میرانصاری