کتاب ISO19650:2018-1

220,000

استاندارد مدلسازی اطلاعات ساختمان (جلد اول: مفاهیم و اصول)

توضیحات

استاندارد مدل سازی اطلاعات ساختمان (بیم) برای اولین بار توسط شرکت ویستا فراز ترجمه و چاپ شده و در دومین کنفرانس بین‌المللی بیم معرفی خواهد شد.

استفاده از بیم روز به روز در پروژه ها افزایش می یابد.

دامنه گسترش بیم تا مدیریت دارایی ها نیز امتداد می یابد. در چرخه حیات یک دارایی از طراحی مفهومی اولیه تا مهندسی و ساخت و در نهایت بهره برداری و نگهداری، عوامل بسیار زیادی در تولید و توزیع اطلاعات مرتبط نقش دارند.

در صورتیکه فعالیت ها بر اساس بیم انجام شود تا ماحصل تلاش ارکان مختلف، یک مدل اطلاعاتی جامع و کامل باشد باید کلیه عوامل در رابطه نحوه پیاده سازی بیم همنوا و هم راستا باشند.

به منظور ایجاد دیدگاه مشترک و عملکرد متناسب عوامل پروژه ها، سازمان بین المللی استاندارد ISO در زمینه سازماندهی و دیجیتالی کردن اطلاعات ساختمان در کارهای عمرانی استاندارد ISO 19650 را در سال 2018 منتشر کرده است.

استاندارد ISO 19650  در دو بخش ارائه شده است:

بخش اول ISO 19650-1 در رابطه با مفاهیم و اصول (Concepts and principles)

بخش دوم ISO 19650-2 در رابطه با مرحله تحویل دارایی ها (Delivery phase of the assets)