برآورد هزینه ها

شرح: فرایندی که در آن می توان از BIM برای کمک به ایجاد لیست های دقیق متره و برآورد هزینه ها در طول چرخه حیات…

۱۴۰۰-۰۳-۰۵

تجزیه و تحلیل نیازمندی های طرح

شرح: فرایندی که در آن از یک دستورکار برای ارزیابی کارآمد و دقیق عملکرد طرح با توجه به الزامات فضایی استفاده می شود. مدل توسعه…

۱۴۰۰-۰۳-۰۵

تحلیل عملکرد سازه

شرح: فرایندی که در آن نرم افزار مدل سازی تحلیلی، از مدلBIM  برای تعیین رفتار سیستم سازه ای معینی استفاده می کند. با مدل سازی،…

۱۴۰۰-۰۳-۰۵

تحلیل عملکرد روشنایی

شرح: استفاده از مدل برای بررسی کمی و زیبایی شناختی شرایط روشنایی یک فضا یا یک سطح یا دسته ای از سطوح. این کاربرد می…

۱۴۰۰-۰۳-۰۵

تحلیل عملکرد انرژی

شرح: کاربرد BIM در تحلیل انرژی ساخته، فرآیندی در مرحله طراحی ساخته است که در آن یک یا چند برنامه شبیه سازی انرژی ساختمان از…

۱۴۰۰-۰۳-۰۵

تحلیل عملکرد مهندسی

شرح: فرایندی که در آن نرم افزار مدل سازی هوشمند با استفاده از مدل BIM موثرترین روش مهندسی را بر اساس مشخصات طرح تعیین می…

۱۴۰۰-۰۳-۰۵

تحلیل عملکرد پایداری

شرح: فرایندی که در آن پروژه BIM براساس LEED یا سایر معیارهای پایدار ارزیابی می شود. این فرایند باید در تمام مراحل عمر ساخته، شامل…

۱۴۰۰-۰۳-۰۵

هماهنگی مدل های طرح

شرح: استفاده از نرم افزار هماهنگی سه بعدی برای تدوین مدلی تجمیعی از مدل های طرح برای تعارض یابی خودکار سه بعدی جهت شناسایی مشکلات…

۱۴۰۰-۰۳-۰۵

ایجاد مدل تدارکات (لجستیک) سایت

شرح: ایجاد مدلی از ساخته های دائمی و موقتی سایت طی مراحل مختلف ساخت و ساز برای بیان شرایط فیزیکی سایت و برنامه ریزی کلی…

۱۴۰۰-۰۳-۰۵