ثبت شرایط موجود

شرح: استفاده از رویکردهای ثبت اطلاعات سه بعدی و نرم افزارهای BIM برای ایجاد مدلی سه بعدی از شرایط موجود در سایت، ساختمان های واقع…

۱۴۰۰-۰۳-۰۵

مدل چهار بعدی (4D)

شرح: فرایندی که در آن از مدل چهاربعدی (مدل های سه بعدی به اضافه بعد زمان) استفاده می شود تا اشغال جبهه های کاری در…

۱۴۰۰-۰۳-۰۵

تجزیه و تحلیل نیازمندی های طرح

شرح: فرایندی که در آن از یک دستورکار برای ارزیابی کارآمد و دقیق عملکرد طرح با توجه به الزامات فضایی استفاده می شود. مدل توسعه…

۱۴۰۰-۰۳-۰۵

طراحی

شرح: به کار گیری نرم افزارهای BIM Based برای ایجاد و توسعه مدلی با هندسه ی سه بعدی و اطلاعات افزوده در جهت طراحی تسهیلات،…

۱۴۰۰-۰۳-۰۵

بررسی مدل(های) طرح

شرح: بررسی مدل اطلاعات ساختمان با ذینفعان پروژه برای به دست آوردن بازخورد آن ها و تأیید طراحی، ساخت و/یا جنبه های عملیاتی پروژه. بازبینی…

۱۴۰۰-۰۳-۰۵

تحلیل عملکرد سازه

شرح: فرایندی که در آن نرم افزار مدل سازی تحلیلی، از مدلBIM  برای تعیین رفتار سیستم سازه ای معینی استفاده می کند. با مدل سازی،…

۱۴۰۰-۰۳-۰۵

تحلیل عملکرد روشنایی

شرح: استفاده از مدل برای بررسی کمی و زیبایی شناختی شرایط روشنایی یک فضا یا یک سطح یا دسته ای از سطوح. این کاربرد می…

۱۴۰۰-۰۳-۰۵

تحلیل عملکرد انرژی

شرح: کاربرد BIM در تحلیل انرژی ساخته، فرآیندی در مرحله طراحی ساخته است که در آن یک یا چند برنامه شبیه سازی انرژی ساختمان از…

۱۴۰۰-۰۳-۰۵

تحلیل عملکرد مهندسی

شرح: فرایندی که در آن نرم افزار مدل سازی هوشمند با استفاده از مدل BIM موثرترین روش مهندسی را بر اساس مشخصات طرح تعیین می…

۱۴۰۰-۰۳-۰۵

هماهنگی مدل های طرح

شرح: استفاده از نرم افزار هماهنگی سه بعدی برای تدوین مدلی تجمیعی از مدل های طرح برای تعارض یابی خودکار سه بعدی جهت شناسایی مشکلات…

۱۴۰۰-۰۳-۰۵