مدل سازی اطلاعات ساختمان

مدل سازی اطلاعات ساختمان

شرکت ویستا فراز در راستای مدل سازی اطلاعات ساختمان بواسطه مشارکت در پروژه های بزرگ ملی و ارائه خدمات به کارفرمایان بین المللی، همواره در ارائه خدمات خود از آخرین دستاوردهای علمی و مهندسی روز دنیا استفاده کرده است.

طبق تعریف ISO 19650-1، مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM ، استفاده از نمایش دیجیتالی یک دارایی ساخته شده برای تسهیل فرآیندهای طراحی، ساخت و اجرا، فرآیندهای دوره بهره برداری و مدیریت دارایی به منظور ایجاد یک پایه قابل اعتماد برای تصمیم گیری می باشد.

خدمات مبتنی بر این نوع مدل سازی دامنه گسترده ای را شامل می شود که شرکت ویستا فراز با در نظر گرفتن اولویت های بومی و امکانات تکنولوژیک موجود، راه حل های مختلفی در این زمینه تعریف کرده که با توجه به محدودیت های هر پروژه قابل بسط، توسعه و شخصی ساختن است.

مزایای استفاده از BIM
  • نتیجه بهتر طراحی و درک بالاتر
  • یکپارچگی اطلاعات در طول حیات پروژه
  • بازدهی و کارایی بیشتر
  • کیفیت بالاتر  
  • مدیریت دقیق بر ویرایش های طراحی
  • پرهیز از دوباره کاری
  • نیروی انسانی کمتر

کاربردهای مورد استفاده در BIM (در فازهای برنامه ریزی، طراحی، ساخت و بهره برداری)

بر اساس تحقیقات انجام شده در دانشگاه پنسیلوانیا ایالات متحده، کاربردهای BIM استخراج شده است. تیم مدل سازی اطلاعات ساخت (BIM) در شرکت ویستا فراز نیز ضمن ترجمه این صفحه، این کاربردها را در اختیار تیم های پروژه جهت بهره برداری قرار داده است.

bim uses, کابردهای مدسازی اطلاعات ساختمان
مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM

سطح توسعه مدل (LOD)

بنا بر تعریف انستیتوی معماری ایالات متحده آمریکا، سطح توسعه مدل نشان دهنده میزان انطباق مشخصات یک المان در مدل BIM، با ماهیت حقیقی آن در دنیای واقعی می باشد. به عبارت بهتر، هرچقدر یک جزء از مدل به آنچه که در عمل ساخته می شود نزدیک تر باشد، (LOD (Level Of Development آن بالاتر است.

مدل سازی اطلاعات ساختمان
مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM

▲ سطح توسعه 100 مربوط به طراحی مفهومی

▲ سطح توسعه 200 مربوط به طراحی اولیه

(فاز 1)

▲ سطح توسعه 300 مربوط به طراحی تفصیلی

(فاز 2)

▲ سطح توسعه 350 مربوط به اسناد ساخت

▲ سطح توسعه 400 مربوط به ساخت و مونتاژ

▲ سطح توسعه 500 مربوط به چون ساخت

مدل سازی اطلاعات ساختمان
مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM


سند اجرایی مدل سازی اطلاعات ساختمان (BEP)

برنامه اجرایی BIM بصورت تفصیلی ظرف 30 روز پس از عقد قرارداد، نهایی می شود و به تأیید کارفرما می رسد. در این برنامه که منطبق با شرایط قرارداد تنظیم می شود، تمامی موارد مطرحه در موضوع قرارداد ازجمله فازبندی پروژه، ارتباطات در پروژه و ساختار کلی مدل سازی و … مشخص و معین می گردد.

مدل سازی اطلاعات ساختمان
مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM