مشاوره حقوقی و قراردادی

مشاوره حقوقی و قراردادی
مشاوره حقوقی و قراردادی

مشاوره برای قراردادهای بین المللی، بیمه، مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، ضمانت نامه های بانکی، قانون کار

در ارزیابی موفقیت پروژه یکی از عوامل تأثیرگذار که به نظر نامرئی می رسد ولی نقش مهم و برجسته ای در موفقیت پروژه ها دارد، رعایت معیارهای حقوقی و قراردادی می باشد تا طرفین قرارداد با رضایت و آرامش خاطر قرارداد را امضا کرده و آن را اجرایی نمایند. مدیریت پروژه در راستای رسیدن به اهداف عالیه پروژه نیازمند به تسلط به عوامل موثر در پیدایش تأخیرات و تغییرات می باشد تا بنا به مورد با لحاظ پیش بینی های لازمه اقدامات مرتبط را به عمل آورد .

● تهیه و تنظیم اسناد مناقصه

● برگزاری مناقصات

● ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران

● بررسی صورت وضعیت ها

● مدیریت دعاوی

● اختتام قراردادها

مدیریت قراردادهای حقوقی و بین المللی