مسئولیت پذیری اجتماعی

در نگاه ما معنای اصیل موفقیت، شکوفایی، رشد و آگاهی آن است که منفعت فردی در منفعت جمعی معنا گردد، آنجا که دست در دست هم برای آبادی و آبادانی این سرزمین قدم برمی‌داریم و همواره حواسمان به ردپایمان بر روی این سیاره ی بخشنده‌، زمین نیز می‌باشد.

در همین راستا ما همیشه سعی داشته‌ایم تا در فضای محیطی خود این نکات را رعایت کنیم:

تفکیک زباله های تر از خشک

تفکیک کاغذ باطله از زباله

محافظت از آب و انرژی

همچنین در جهت مسئولیت اجتماعی خیرخواهانه به اموری این چنین توجه داشته‌ایم:

ساخت مدرسه در گلدشت لامرد

کمک های نقدی و عام المنفعه به محک، کهریزک و موسسه رعد به صورت مستقیم و غیر مستقیم مثلا با استفاده از فضای همایش یا کنفرانس آنها برای برگزاری همایش‌ها و دوره‌های داخلی شرکت و یا خرید تقویم های رومیزی برای پرسنل شرکت از موسسه محک