پروژه

احداث کارخانه تولید بلوک‌های آند گرافیتی شرکت کربن صنعت امیرکبیر

کارفرما: شرکت کربن صنعت امیر کبیر
مشاور (MDC): ویستافراز
خدمات ارائه شده: طراحی، مهندسی کارگاهی، برنامه‌ریزی و کنترل پروژه، مدیریت پروژه و نظارت عالیه

کارفرما: شرکت کربن صنعت امیر کبیر
مشاور (MDC ): ویستافراز
خدمات ارائه شده: طراحی، مهندسی کارگاهی، برنامه‌ریزی و کنترل پروژه، مدیریت پروژه و نظارت عالیه

این پروژه با هدف تولید بلوک‌های آند گرافیتی با ظرفیت اسمی 100 هزار تن در سال طراحی گردیده است.

شرح خدمات ارائه شده در این پروژه:
خدمات پیش از طراحی (مقدماتی)
خدمات مهندسی فاز اول (پایه)
بازبینی طراحی مهندسی پایه انجام شده توسط مشاور تکنولوژی (NFC چین)
انجام خدمات مهندسی پایه
صنعتی
غیر صنعتی
خدمات مهندسی فاز دوم (تفصیلی)
صنعتی
غیرصنعتی
آفسایت (offsite)
خدمات مهندسی خرید (رویکرد ساخت داخل)
خدمات مهندسی کارگاهی
خدمات برنامه‌ریزی و کنترل پروژه، مدیریت پروژه و نظارت عالیه