نظارت

نظارت بر اجرای پروژه

بخش نظارت بر اجرا شرکت ویستا فراز با استقرار دستگاه نظارت مقیم در پروژه ها و با گماردن تیم حرفه ای در دفتر مرکزی تمامی اقدامات مربوط به ساخت، نصب و راه اندازی در همه مراحل چرخه عمر پروژه ها را رصد و نظارت عالیه میکند.

این گروه وظیفه دارد که تطابق اجرای عملیات اجرایی را با نقشه ها و مدارک تهیه شده مورد کنترل قرار داده و در صورت مغایرت، اقدام به گزارش و پی گیری تا رفع مغایرت را بنماید.

● بررسی در جهت اجرا و عملیات ساخت

● تدوین و اجرای برنامه تست و بازرسی و کنترل کیفیت

● مدیریت زمان، کنترل زمانبندی و تهیه گزارشات پیشرفت کار

● نظارت به ایمنی، امنیت، بهداشت و محیط زیست

● بررسی موارد فنی و محاسبه و تأیید احجام کارها

● سیستم گزارشات انبار

نظارت