مدیریت یکپارچه پروژه

انتخاب‌های ما در رابطه با تخصیص منابع، مقایسه‌ی گزینه‌ها و ارتباطات، ریسک‌پذیری‌ها و زمان‌بندی، باید در عمل یکدیگر را پوشش دهند. مدیریت یکپارچه پروژه در واقع فعالیت‌هایی را شامل می‌شود که برای شناسایی، تعریف، ترکیب و هماهنگ‌سازی این فرایندها، مورد نیاز است.

مکانیزاسیون فرآیندهای مدیریت پروژه
برنامه‌ریزی، مدیریت و کنترل زمان، هزینه و محدوده پروژه
برنامه‌ریزی، مدیریت و کنترل کیفیت
برنامه‌ریزی، مدیریت و کنترل ایمنی، بهداشت و محیط زیست
مدیریت ذینفعان و ارتباطات
مدیریت تدارکات و خرید
پیاده‌سازی ابزارهای اتوماسیون و نوآورانه در مدیریت پروژه


BIM در مدیریت پروژه

مدل‌سازی اطلاعات ساختمان و فرآیندهای مدیریت پروژه هر دو اهداف مشترکی دارند که به صورت خلاصه کاهش هزینه طراحی و اجرا، کاهش زمان و افزایش کیفیت است. از نظر سازگاری استانداردهای مرتبط نیز با توجه به شکل زیر، استاندارد مدل سازی اطلاعات ساختمان(ISO 19650) با استاندارد مدیریت دارایی (ISO 55000) و استاندارد مدیریت پروژه (ISO 21500) سازگاری و انطباق دارد.

مدل‌سازی اطلاعات ساختمان با ایجاد زبان و بستر مشترک برای همکاری دیسیپلین‌های مختلف، تحقق ساخت و تحویل یکپارچه پروژه (Integrated Project Delivery) را تسهیل می‌کند و به پیاده‌سازی فرآیندهای مدیریت پروژه کمک می‌کند.

مدلسازی اطلاعات ساختمان PMBOK

مفاهیم و ابعاد کاربری مدل‌سازی اطلاعات ساختمان در بسیاری موارد با فرایندهای PMBOK همسو و  هم راستا است. شرکت ویستافراز برای پیاده‌سازی BIM یک CDE تخصصی بر بستر SharePoint ایجاد کرده است که در آن علاوه بر تأمین نیازمندی‌های CDE برای BIM به فرایندهای مدیریت پروژه (بر اساس PMBOK) نیز پرداخته شده است و با ایجاد یک محیط یکپارچه، فرایندهای مدیریت پروژه و فرآیندهای مدل‌سازی اطلاعات ساختمان را به صورت یکپارچه در پروژه پیاده‌سازی می‌کند.

بستر ابری برای فرایندهای پروژه، باعث ایجاد یکپارچگی بین عوامل مختلف پروژه (کارفرما، پیمانکار، مشاور، پیمانکار جزء، تأمین کنندگان) می‌شود و در ضمن از ورود چند باره اطلاعات به سیستم‌ها پرهیز می‌شود. ضمن اینکه برخی از فعالیت‌ها به صورت اتوماتیک و سیستمی انجام می‌شود و احتمال بروز خطا در آن بسیار کم است.