نظارت

در این بخش شرکت ویستا فراز با استقرار دستگاه نظارت مقیم در پروژه ها و با گماردن تیم حرفه ای در دفتر مرکزی تمامی اقدامات مربوط به ساخت، نصب و راه اندازی در همه مراحل چرخه عمر پروژه ها را رصد و نظارت عالیه میکند.

این گروه وظیفه دارد که به تطابق عملیات اجرایی با نقشه ها و مدارک تهیه شده بپردازد و در صورت مغایرت، اقدام به گزارش و پیگیری تا رفع آن بنماید.

  • بررسی در جهت اجرا و عملیات ساخت
  • تدوین و اجرای برنامه تست و بازرسی و کنترل کیفیت
  • مدیریت زمان، کنترل زمانبندی و تهیه گزارشات پیشرفت کار
  • نظارت به ایمنی، امنیت، بهداشت و محیط زیست
  • بررسی موارد فنی و محاسبه و تأیید احجام کارها
  • سیستم گزارشات انبار